Javna razgrnitev - dopolnjen osnutek OPPN za širitev industrijske cone Impol

17.04.2019