Namera o ustanovitvi služnosti za zemljišče parc. štev.300/1, k.o. 742 - Zg. Polskava

9. 12. 2014