NAMERA o ustanovitvi služnosti za zemljišče parc.štev. 500/5, k.o. 766 - Cigonca

11. 8. 2014