NAMERA o ustanovitvi služnosti za zemljišče parc. štev. 826, k.o. Kovača vas

14. 9. 2012