NAMERA o ustanovitvi služnosti na parc. št. 934/1 in 941 obe k.o. 754 – Zgornja Bistrica

22. 3. 2012