Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva