Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »obrtno, proizvodno in storitveno zazidavo na parc. št. 685/1, k.o. Cigonca«