Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje