Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta