Sklep o vzpostavitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta