Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenska Bistrica na območju dela Krajevne skupnosti Laporje