Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja