Obvezna razlaga tretje alinee točke h 7. člena odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva